Statut

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja na Rzecz Badań i Promocji Kultury Klasycznej pod nazwą „Traditio Europae” ustanowiona przez prof. dr hab. Mariana Szarmacha, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Marię Liberadzką w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, ul. Szczytna 12/ 1, w dniu 12 września 2007r. – Repertorium A Nr 2351/ 2007 działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami).

2. Fundacja działa również jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. W tym zakresie działa również na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

3. Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.

4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

§ 4.

1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§ 5.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celami Fundacji są:

1. działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa, kulturalna i wydawnicza mająca na celu badanie oraz popularyzację kultury i tradycji europejskich, zwłaszcza dziedzictwa grecko-rzymskiego antyku oraz działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji europejskich,

2. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9.

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) inicjowanie oraz realizację programów badawczych dotyczących kultury antycznej i jej dziedzictwa,

b) wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, edukacyjną, oświatową, kulturalną oraz programów współpracy międzynarodowej w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji,

c) inicjowanie oraz wspieranie programów stypendialnych,

d) inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć wydawniczych, zwłaszcza przekładów z języków klasycznych,

e) uczestniczenie w programach na rzecz rozwoju nauki, kultury, sztuki, oświaty w obszarze zbieżnym z celami statutowymi Fundacji,

f) rozwijanie kontaktów naukowych polskich i europejskich badaczy starożytności,

g) organizowanie wykładów, publicznych dyskusji, warsztatów i konferencji popularyzujących badania nad światem starożytnym,

h) organizowanie i finansowanie inicjatyw służących popularyzacji badań nad antykiem, takich jak przedstawienia teatralne, happeningi, wystawy, projekcje filmowe, konkursy itp.,

i) nauczanie języków klasycznych,

j) stworzenie i prowadzenie portalu internetowego poświęconego naukom o starożytności i dziedzictwu antyku,

k) popularyzację osiągnięć nauki europejskiej i polskiej poprzez założenie i uzupełnianie księgozbioru zawierającego prace z zakresu badań nad antykiem i jego recepcją,

l) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz naukowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

m) pozyskiwanie środków na realizację zadań wymienionych w § 9, ust. 1 – 12 w kraju i zagranicą.

2. Statutowa działalność Fundacji, o której mowa w § 9 art. 1 nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, jest to działalność pożytku publicznego w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i może być prowadzona przez Fundację jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.

3. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

4. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)

b) działalność rozrywkowa i rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29 Z);

c) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność (PKD 63.11 Z);

d) działalność usługowa w zakresie informacji – działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z);

e) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99 Z);

f) działalność wydawnicza (PKD 58.1 J);

g) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72.20 Z);

h) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20 Z);

i) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30 Z);

j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90 Z);

k) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40 Z);

l) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12 Z);

m) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90 A);

n)kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12 Z);

o) działalność edukacyjna – szkoły podstawowe (PKD 85.20 Z)

p) działalność edukacyjna – gimnazja i szkoły ponadgimnzjalne, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.3);

q) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52 Z);

r) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59);

s) nauka języków obcych (PKD 85.59 A);

t) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85. 59 B);

u) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z);

v) działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01);

w) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09 Z).

§ 10.

1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może pozyskiwać środki trwałe, sprzęty i inne materiały oraz zawierać umowy na wykonanie usług umożliwiające realizację jej celów.

6. Do realizacji swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać z odpowiadających świadczeniu pracy, świadczeń wolontariuszy.

7. W związku z wykonywaniem działalności Fundacja może gromadzić oraz przetwarzać dane osobowe beneficjentów w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań.