Sprawozdania

2014
Rada Fundacji Traditio Europae dn. 2 marca 2015 r. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro (o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości. Od tego momentu Fundacja Traditio Europae będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „TRADITIO EUROPAE”

za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE”

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat TORUŃ

Gmina TORUŃ

Ulica BARTKIEWICZÓWNY

Nr domu 89D

Nr lokalu 4

Miejscowość TORUŃ

Kod pocztowy 87-100

Poczta TORUŃ

Nr telefonu 503 55 11 62

Nr faxu –

E-mail FUNDACJA@TRADITIO-EUROPAE.ORG

Strona www WWW.TRADITIO-EUROPAE.ORG

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 29.10.2007

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 20.01.2009

5. Numer REGON 340375751

6. Numer KRS 0000291792

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU

MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

ZOFIA LEWANDOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

DAMIAN JASIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

MARIAN SZARMACH – FUNDATOR

PRZEMYSŁAW NEHRING – PRZEWODNICZĄCY RADY

TOMASZ SAPOTA – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

ALICJA BRUSEWICZ – SEKRETARZ RADY

KAZIMIERZ KORUS – CZŁONEK RADY

MARIUSZ ZAGÓRSKI – CZŁONEK RADY

GENOWEFA MALICKA – CZŁONEK RADY

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, EDUKACYJNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA I WYDAWNICZA MAJĄCA NA CELU BADANIE ORAZ POPULARYZACJĘ KULTURY I TRADYCJI EUROPEJSKICH, ZWŁASZCZA DZIEDZICTWA GRECKO-RZYMSKIEGO ANTYKU ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI EUROPEJSKICH.

2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

FUNDACJA REALIZUJE CELE STATUTOWE POPRZEZ:

1. INICJOWANIE ORAZ REALIZACJA PROGRAMÓW BADAWCZYCH DOTYCZĄCYCH KULTURY ANTYCZNEJ I JEJ DZIEDZICTWA,

2. WSPIERANIE PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PODEJMOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, EDUKACYJNĄ, OŚWIATOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE ZBIEŻNYM Z CELAMI STATUTOWYMI FUNDACJI,

3. INICJOWANIE ORAZ WSPIERANIE PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH,

4. INICJOWANIE ORAZ WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WYDAWNICZYCH, ZWŁASZCZA PRZEKŁADÓW Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH,

5. UCZESTNICZENIE W PROGRAMACH NA RZECZ ROZWOJU NAUKI, KULTURY, SZTUKI, OŚWIATY W OBSZARZE ZBIEŻNYM Z CELAMI STATUTOWYMI FUNDACJI,

6. ROZWIJANIE KONTAKTÓW NAUKOWYCH POLSKICH I EUROPEJSKICH BADACZY STAROŻYTNOŚCI,

7. ORGANIZOWANIE WYKŁADÓW, PUBLICZNYCH DYSKUSJI, WARSZTATÓW I KONFERENCJI POPULARYZUJĄCYCH BADANIA NAD ŚWIATEM STAROŻYTNYM,

8. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE INICJATYW SŁUŻĄCYCH POPULARYZACJI BADAŃ NAD ANTYKIEM, TAKICH JAK PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, HAPPENINGI, WYSTAWY, PROJEKCJE FILMOWE, KONKURSY ITP.,

9. NAUCZANIE JĘZYKÓW KLASYCZNYCH,

10. STWORZENIE I PROWADZENIE PORTALU INTERNETOWEGO POŚWIĘCONEGO NAUKOM O STAROŻYTNOŚCI I DZIEDZICTWU ANTYKU,

11. POPULARYZACJA OSIĄGNIĘĆ NAUKI EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ POPRZEZ ZAŁOŻENIE I UZUPEŁNIANIE KSIĘGOZBIORU ZAWIERAJĄCEGO PRACE Z ZAKRESU BADAŃ NAD ANTYKIEM I JEGO RECEPCJĄ,

12. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI, RZĄDOWYMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ NAUKOWYMI W ZAKRESIE WYMIENIONYM W CELACH DZIAŁANIA FUNDACJI,

13. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W KRAJU I ZA GRANICĄ.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1. EDUKACYJNA

2. KULTURALNA

3. NAUKOWA

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. WE WSPÓŁPRACY Z KATEDRĄ FILOLOGII KLASYCZNEJ I TORUŃSKIM KOŁEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO KONTYNUOWANO PIERWSZY Z PROGRAMÓW FUNDACJI – „LIGĘ STAROŻYTNICZĄ”. JEST TO SPECJALNY PROGRAM OPRACOWANY W FORMIE KONKURSU, KTÓREGO CELEM JEST POPULARYZACJA WIEDZY O KULTURZE ANTYCZNEJ, ROZBUDZANIE I POGŁĘBIANIE ZAINTERESOWAŃ ANTYKIEM ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ŚWIADOMOŚCI WSPÓLNEJ TRADYCJI EUROPEJSKIEJ. RAZ W MIESIĄCU UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W WYKŁADACH PROWADZONYM PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH LUB DOKTORANTÓW, PO WYKŁADACH ORGANIZOWANE SĄ TESTY SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ UCZNIÓW. NA KONKURS ORGANIZOWANY OD ROKU SZKOLNEGO 2007/ 2008, ROZKROCZNIE, ZGŁASZA SIĘ OD 150 DO 250 UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. W 2014 ROKU, W CZERWCU, ZAKOŃCZYLIŚMY VII EDYCJĘ KONKURSU, DO KTÓREJ ZGŁOSIŁO SIĘ PONAD 180 UCZNIÓW. WE WRZEŚNIU 2014 ROZPOCZĘLIŚMY NATOMIAST NABÓR DO VIII EDYCJI KONKURSU, DO KTÓREJ ZGŁOSIŁO SIĘ OKOŁO 160 UCZNIÓW. W LATACH 2009-2013 NA DZIAŁANIA W RAMACH LIGI STAROŻYTNICZEJ OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO [W ROKU 2014 W WYSOKOŚCI 3000,00 PLN, CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3603,44 PLN]. W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM NASZĄ INICJATYWĄ ZE STRONY UCZNIÓW Z CAŁEGO REGIONU KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY OBEJMUJE NASZĄ INICJATYWĘ HONOROWYM PATRONATEM CO ROKU OD W ROKU SZKOLNEGO 2009/ 2010, A OD ROKU 2013/ 2014 KONKURS OBJĘTY JEST RÓWNIEŻ PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK. INFORMACJE NA TEMAT LIGI STAROŻYTNICZEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH NASZEGO PORTALU INTERNETOWEGO – www.traditio-europae.org.

2. KONTYNUOWANO UZUPEŁNIANIE ZASOBÓW PORTALU INTERNETOWEGO www.traditio-europae.org. PORTAL TEN UDOSTĘPNIA (ZA ZGODĄ AUTORÓW I WYDAWCÓW) NAUKOWCOM, STUDENTOM ORAZ WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM ANTYKIEM OPUBLIKOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE, PONADTO ZNAJDUJĄ SIĘ NA NIM BIBLIOGRAFIA POLSKICH PRAC POŚWIĘCONYCH STAROŻYTNOŚCI ORAZ INFORMACJE O AKTUALNIE REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKICH BADACZY PROJEKTACH NAUKOWYCH I WYDAWNICZYCH ORAZ KONGRESACH, KONFERENCJACH I WYKŁADACH. TAK POMYŚLANY PORTAL MA STAĆ SIĘ PLATFORMĄ UŻYTECZNĄ DLA ARCHEOLOGÓW, FILOLOGÓW KLASYCZNYCH, FILOZOFÓW, HISTORYKÓW, HISTORYKÓW SZTUKI ORAZ POLONISTÓW I NEOFILOLOGÓW BADAJĄCYCH RECEPCJĘ ANTYKU.

3. KONTYNUOWALIŚMY ROZPOCZĘTY PRZEZ NAS WE WRZEŚNIU 2010 R. CYKLICZNY PROJEKT (WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY DO ROKU, WE WRZEŚNIU ORAZ W LUTYM) – „TORUŃSKIE WARSZTATY NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ”. PROJEKT ORGANIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM ARCHEOLOGII UMK ORAZ ODDZIAŁEM TORUŃSKIM POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO. PATRONAT NAD WARSZTATAMI OBJĄŁ INSTITUT FÜR NUMISMATIK UND GELDGESCHICHTE (UNIVERSITÄT WIEN), ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO ORAZ MENNICA POLSKA S.A. W DNIACH 06-08 LUTEGO ORAZ 17-18 PAŹDZIERNIKA 2014 R. ODBYŁY SIĘ KOLEJNE DWIE EDYCJE WARSZTATÓW, KTÓRE CIESZYŁY SIĘ DUŻYM POWODZENIEM WŚRÓD NUMIZMATYKÓW Z CAŁEJ POLSKI. PAŹDZIERNIKOWA EDYCJA ODBYŁA SIĘ W KRAKOWIE I MIAŁA CHARAKTER MIĘDZYNARODOWY.

4. WE WRZEŚNIU 2013 R., WE WSPÓŁPRACY Z KOŁEM TORUŃSKIM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO ORAZ KATEDRĄ FILOLOGII KLASYCZNEJ UMK, ZDECYDOWALIŚMY O ORGANIZACJI POZASZKOLNYCH LEKCJI JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ TORUŃSKICH ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH ANTYKIEM. PO PROMOCJI PROJEKTU WE WRZEŚNIU I W POCZĄTKACH PAŹDZIERNIKA BR., ZOSTAŁY URUCHOMIONE DWIE GRUPY (ŁĄCZNIE 30 OSÓB). ZAJĘCIA TRWAŁY DO CZERWCA 2014 R.

5. W OKRESIE OD MARCA DO MAJA 2014 R. WE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM FILOLOGICZNYM UMK ORAZ STOWARZYSZENIEM INICJATYW KULTURALNYCH „TARTAK” W TORUNIU ZREALIZOWALIŚMY KONKURS REPORTERSKI, FILMOWY, RZEŹBIARSKI I GRAFICZNY ZATYTUŁOWANY „STARY TORUŃ OCZAMI MŁODYCH – IV EDYCJA”, KTÓREGO CELEM BYŁA POPULARYZACJA WIEDZY O PRZESZŁOŚCI TORUNIA I JEGO OSIĄGNIĘCIACH KULTUROWYCH. ADRESATAMI PROJEKTU BYLI UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z TORUNIA. PROJEKT BYŁ DOTOWANY PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY URZĘDU MIASTA TORUNIA (DOTACJA W WYSOKOŚCI 1300,00 PLN, CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 1884,49 PLN). DO KONKURSU ZGŁOSIŁO SIĘ 56 UCZESTNIKÓW.

6. W DNIACH 7-11 LIPCA 2014 R. W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „KASZTANEK” W TORUNIU (UL. OKÓLNA 169) PRZEPROWADZILIŚMY DRUGĄ EDYCJĘ PROJEKTU „ZEUS +”. JEST TO PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ WOLONTARIUSZY I PRAKTYKANTÓW FUNDACJI „TRADITIO EUROPAE” W FORMIE WARSZTATÓW ADRESOWANYCH DO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. CELEM PROJEKTU JEST ZAZNAJOMIENIE DZIECI Z PODSTAWOWYMI WIADOMOŚCIAMI Z ZAKRESU MITOLOGII GRECKO-RZYMSKIEJ. OD STRONY LITERACKIEJ WARSZTATY PRZYGOTOWALIŚMY NA PODSTAWIE „ZEUS I SPÓŁKA. MITY DLA DZIECI” GRZEGORZA KASDEPKEGO (ŁÓDŹ 2011). WARSZTATY MIAŁY FORMĘ: ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH, ZABAW EDUKACYJNYCH, POGADANEK, ZABAW PLENEROWYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA. PRZEPROWADZILIŚMY PIĘĆ SPOTKAŃ, W RAMACH KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NASTĘPUJĄCE TEMATY: NASZ PRZYJACIEL PROMETEUSZ, GDZIE JEST MOJA CÓRKA?, ZŁOTO I USZY KRÓLA MIDASA, PO NITCE… DO WYJŚCIA, MISS OLIMPU. W LISTOPADZIE ROZPOCZĘLIŚMY TRZECIĄ EDYCJĘ KONKURSU, TYM RAZEM SKIEROWANĄ DO DZIECI W WIECZKU WCZESNOSZKOLNYM. WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W TORUNIU (UL. OGRODOWA 3/ 5).

7. W DNIACH 23 MARCA-4 KWIETNIA 2014 R., WE WSPÓŁPRACY Z TEATREM BAJ POMORSKI, STOWARZYSZENIEM INICJATYW KULTURALNYCH TARTAK, KATEDRĄ KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA ORAZ POLSKO-AMERYKAŃSKĄ FUNDACJĄ WOLNOŚCI „PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI” ZAANGAŻOWALIŚMY SIĘ W PROJEKT „DOTKNIJ TEATRU”. JEST TO CYKLICZNY, OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PRZYGOTOWANY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU, KTÓREGO CELEM JEST STWORZENIE MOŻLIWOŚCI TWÓRCZEGO SPOTKANIA ARTYSTÓW TEATRU I WIDZÓW. W RAMACH PROJEKTU PRZYGOTOWALIŚMY WARSZTATY ZATYTUŁOWANE „PRÓBY Z MEDEI” ADRESOWANE DO MŁODZIEŻY LICEALNEJ Z TORUNIA ORAZ WARSZTATY TEATRALNO-PLASTYCZNE „SPOTKANIE Z DIONIZOSEM” ADRESOWANE DO GRUPY 6-LATKÓW.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

CAŁY KRAJ

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

x nie

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym

1 – – –

2 – – –

3 – – –

4 – – –

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne ok. 500

Osoby prawne –

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

„LIGA STAROŻYTNICZA”

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ (PKD 8560Z);

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA – GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH (PKD 853);

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (PKD 8559B)

„STARY TORUŃ OCZAMI MŁODYCH”

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ (PKD 8560Z);

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA – GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH (PKD 853);

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (PKD 8559B)

„ZEUS +”

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (PKD 8510Z);

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ (PKD 8560Z)

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (PKD 8559B)

Kod PKD: 8559B

Kod PKD: 8560Z

Kod PKD: 853

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

WOJEWÓDZTWO

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego x tak

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

„TORUŃSKIE WARSZTATY NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ”

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (PKD 9609Z)

Kod PKD: 9609Z

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

CAŁY KRAJ

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

x nie

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD: –

Kod PKD: –

Kod PKD: –

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) –

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

16 459,49

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 419,49

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 040,00

3. Przychody z działalności gospodarczej –

4. Przychody z działalności finansowej –

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 944,70

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 300,00

w tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych –

b) ze środków budżetu państwa –

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4 300,00

d) z dotacji z funduszy celowych –

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

w tym: a) ze składek członkowskich –

b) z darowizn od osób fizycznych 7 148,70

c) z darowizn od osób prawnych 252,80

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) –

e) ze spadków, zapisów –

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) –

g) z nawiązek sądowych –

h) ze świadczeń pieniężnych –

8. Z innych źródeł –

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -477,00

2. Wynik działalności gospodarczej –

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową –

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

1 496,93

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Toruńskie warsztaty numizmatyki antycznej 477,00

2 Liga starożytnicza 213,44

3 STARY TORUŃ OCZAMI MŁODYCH – IV EDYCJA 584,49

4 ZEUS + 121,64

5 Dotknij teatru 100,36

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

1 Propagowanie numizmatyki antycznej/ warsztaty numizmatyczne 477,00

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem: (W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5.653,73 (1 019,93)

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 2517,00 (477,00)

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej –

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 82,60 –

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – –

f)pozostałe koszty ogółem: – –

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

– z [pdatku dochodowego od osób prawnych: X

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)

NIE

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

NIE KORZYSTAŁA

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) –

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) –

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

13 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

osób fizycznych

osób prawnych

3. Zmiana członkostwa w organizacji organizacja pozyskała……………członków

organizacja straciła……………….członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy: TAK

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) –

w tym: a) członkowie organizacji –

b) pracownicy organizacji –

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej –

d) członkowie organu zarządzającego –

e) inne osoby –

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym) 4 osoby

w tym: a) członkowie organizacji –

b) pracownicy organizacji –

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej –

d) członkowie organu zarządzającego –

e) inne osoby: 4 osoby

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

4 000,00

w tym: a) z tytułu umów o pracę –

wynagrodzenie zasadnicze –

nagrody –

premie –

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) –

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 000,00

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego

4 000,00

w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego : 1 700,00

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 300,00

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji –

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 55,00

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne : 25,00

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej –

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 500,00

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne : 300,00

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej –

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole) –

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych –

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych –

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego X tak

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 LIGA STAROŻYTNICZA 3 000,00

2 STARY TORUŃ OCZAMI MŁODYCH 1 300,00

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej NIE

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 – –

2 – –

3 – –

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne: NIE

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zamówienia Kwota

1 – –

2 – –

3 – –

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów lub akcji w kapitale % udziału w ogólnej liczbie głosów

1 – – % %

2 – – % %

3 – – % %

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1 –

2 –

3 –

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia kontroli

1 – – –

2 – – –

3 – – –

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

X nie

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Data zatwierdzenia: 13.06.2015

Podpisy

BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU

MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

ZOFIA LEWANDOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

DAMIAN JASIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI “TRADITIO EUROPAE” ZA ROK 2014

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.) (“ustawy”) dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

INFORMACJE OGÓLNE

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

• Nazwa: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE”

• Siedziba: ul. Bartkiewiczówny 89d/ 4, kod 87-100 Toruń,

• Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS : 0000291792, data wpisu: 29.10.2007r.

• Numer identyfikacyjny REGON: 340375751

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji: nieoznaczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Na podstawie Uchwały Rady Fundacji z dnia 2 marca 2015 roku Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja stosuje następujące metody wyceny:

• inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia,

• rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,

• należności – w kwocie wymaganej zapłaty,

• zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

• kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe oraz ustala wynik finansowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.) dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

Data zatwierdzenia: 13.06.2015

BILANS

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie

Stan na dzień

31.12.2013

31.12.2014

Lp.

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe, w tym:

5 257,99

8 706,16

Należności krótkoterminowe

61,54 zł

61,45 zł

Inwestycje krótkoterminowe

5 196,45

8 644,71

Środki pieniężne

5 196,45

8 644,71

Suma aktywów

5 257,99

8 706,16

PASYWA

A.

Fundusze własne, w tym:

500,00

500,00

Fundusz statutowy

500,00

500,00

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

4 757,99

8 206,16

Rozliczenia międzyokresowe

4 757,99

8 206,16

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

4 757,99

8 206,16

Suma pasywów

5 257,99

8 706,16

Data sporządzenia: Toruń, dnia 08.03.2015 r.

Data zatwierdzenia: 13.06.2015

Podpisy

BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU

MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

ZOFIA LEWANDOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

DAMIAN JASIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014-31.12.2014 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Wyszczególnienie

Kwota za rok

poprzedni

bieżący

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

32 236,74

16 459,49

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi

32 236,74

16 459,49

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

28 456,74

14 419,49

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

3 780,00

2 040,00

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

27 358,71

8 170,73

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

27 358,71

8 170,73

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

22 415,95

5 653,73

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

497,05

c)

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

2 290,00

2 300,00

d)

Pozostałe koszty

19 628,90

3 353,73

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

4 942,76

2 517,00

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni

1 430,00

1 700,00

d)

Pozostałe koszty

3 512,76

817,00

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

0,96

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

121,00

82,60

E.

Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D), w tym:

4 757,99

8 206,16

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

4 757,99

8 206,16

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

0,00

0,00

Data sporządzenia: Toruń, dnia 08.03.2015 r.

Data zatwierdzenia: 13.06.2015

Podpisy

BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU

MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

ZOFIA LEWANDOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

DAMIAN JASIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Nie występuje

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie występuje

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

Nie występuje

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ustalania wyniku finansowego przyjęte przez Fundację i obowiązujące przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego nie wywierają istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Dane dotyczące roku poprzedniego zostały odpowiednio zaprezentowane zgodnie z obowiązującym wzorem.

Data sporządzenia: Toruń, dnia 08.03.2015 r.

Data zatwierdzenia: 13.06.2015

Podpisy

BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU

MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

ZOFIA LEWANDOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

DAMIAN JASIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

ZOBACZ TEŻ…
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007