Skip to content
Strona główna arrow Fundacja arrow Sprawozdania
Sprawozdania
2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „TRADITIO EUROPAE"

za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE"

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA     

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE            

Powiat TORUŃ

Gmina TORUŃ 

Ulica BARTKIEWICZÓWNY          

Nr domu 89D    

Nr lokalu 4

Miejscowość TORUŃ    

Kod pocztowy 87-100   

Poczta TORUŃ 

Nr telefonu 503 55 11 62

Nr faksu -           

E-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   

Strona www WWW.TRADITIO-EUROPAE.ORG

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.10.2007

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 20.01.2009

5. Numer REGON: 340375751   

6. Numer KRS: 0000291792

7. Skład organu zarządzającego organizacji

                BARBARA BIBIK                                               PREZES ZARZĄDU                

                BARTOSZ AWIANOWICZ              WICEPREZES ZARZĄDU     

                RAFAŁ TOCZKO                                SEKRETARZ ZARZĄDU        

                WIOLETA DUDEK                             SKARBNIK ZARZĄDU          

                MAGDALENA NOWAK                  CZŁONEK ZARZĄDU            

                ZOFIA LEWANDOWSKA                                CZŁONEK ZARZĄDU            

                DAMIAN JASIŃSKI                          CZŁONEK ZARZĄDU            

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

                MARIAN SZARMACH                     FUNDATOR             

                PRZEMYSŁAW NEHRING              PRZEWODNICZĄCY RADY                

                TOMASZ SAPOTA                            WICEPRZEWODNICZĄCY RADY      

                ALICJA BRUSEWICZ                        SEKRETARZ RADY                

                KAZIMIERZ KORUS                         CZŁONEK RADY      

                MARIUSZ ZAGÓRSKI                      CZŁONEK RADY      

                GENOWEFA MALICKA                   CZŁONEK RADY      

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. WE WSPÓŁPRACY Z KATEDRĄ FILOLOGII KLASYCZNEJ I TORUŃSKIM KOŁEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO KONTYNUOWANO PIERWSZY Z PROGRAMÓW FUNDACJI - „LIGĘ STAROŻYTNICZĄ". JEST TO SPECJALNY PROGRAM OPRACOWANY W FORMIE KONKURSU, KTÓREGO CELEM JEST POPULARYZACJA WIEDZY O KULTURZE ANTYCZNEJ, ROZBUDZANIE I POGŁĘBIANIE ZAINTERESOWAŃ ANTYKIEM ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ŚWIADOMOŚCI WSPÓLNEJ TRADYCJI EUROPEJSKIEJ. RAZ W MIESIĄCU UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W WYKŁADACH PROWADZONYM PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH LUB DOKTORANTÓW, PO WYKŁADACH ORGANIZOWANE SĄ TESTY SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ UCZNIÓW. NA KONKURS ORGANIZOWANY OD ROKU SZKOLNEGO 2007/ 2008, ROZKROCZNIE, ZGŁASZA SIĘ OD 150 DO 250 UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. W 2015 ROKU, W MAJU, ZAKOŃCZYLIŚMY VIII EDYCJĘ KONKURSU, DO KTÓREJ ZGŁOSIŁO SIĘ OKOŁO 160 UCZNIÓW. WE WRZEŚNIU 2015 ROZPOCZĘLIŚMY NATOMIAST NABÓR DO IX EDYCJI KONKURSU, DO KTÓREJ ZGŁOSIŁO SIĘ PONAD 170 UCZNIÓW. W LATACH 2009-2015 NA DZIAŁANIA W RAMACH LIGI STAROŻYTNICZEJ OTRZYMYWALIŚMY DOTACJĘ Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO [W ROKU 2015 W WYSOKOŚCI 3000,00 PLN, CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3595,72 PLN]. W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM NASZĄ INICJATYWĄ ZE STRONY UCZNIÓW Z CAŁEGO REGIONU KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY OBEJMUJE NASZĄ INICJATYWĘ HONOROWYM PATRONATEM CO ROKU OD W ROKU SZKOLNEGO 2009/ 2010, A OD ROKU 2013/ 2014 KONKURS OBJĘTY JEST RÓWNIEŻ PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK. INFORMACJE NA TEMAT LIGI STAROŻYTNICZEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH NASZEGO PORTALU INTERNETOWEGO - www.traditio-europae.org.

2. KONTYNUOWANO UZUPEŁNIANIE ZASOBÓW PORTALU INTERNETOWEGO www.traditio-europae.org. POZA PROWADZENIEM PORTALU NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ PROPAGUJEMY RÓWNIEŻ NA DWÓCH PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRADITIOEUROPAE/ ORAZ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LACINAWSZKOLE/. 

3. KONTYNUOWALIŚMY ROZPOCZĘTY PRZEZ NAS WE WRZEŚNIU 2010 R. CYKLICZNY PROJEKT (WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY DO ROKU) -  „TORUŃSKIE WARSZTATY NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ". PROJEKT ORGANIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM ARCHEOLOGII UMK ORAZ ODDZIAŁEM TORUŃSKIM POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO. PATRONAT NAD WARSZTATAMI OBJĄŁ INSTITUT FÜR NUMISMATIK UND GELDGESCHICHTE (UNIVERSITÄT WIEN) ORAZ ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO. W DNIACH 24-26 KWIETNIA ORAZ 09-10 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ODBYŁY SIĘ KOLEJNE DWIE EDYCJE WARSZTATÓW, KTÓRE CIESZYŁY SIĘ DUŻYM POWODZENIEM WŚRÓD NUMIZMATYKÓW Z CAŁEJ POLSKI. W ZWIĄZKU Z X EDYCJĄ TWNA ORGANIZOWANĄ WSPÓLNIE Z MUZEUM W BRODNICY (KWIECIEŃ 2015), OPUBLIKOWALIŚMY KATALOG „MONETY CESARSTWA RZYMSKIEGO. CZĘŚĆ I - OKRES PRYNCYPATU 30 P.N.E. - 235 N.E. WYSTAWA W MUZEUM W BRODNICY 24.04-31.05.2015" (TORUŃSKIE WARSZTATY NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ, FUNDACJA TRADITIO EUROPAE, MUZEUM W BRODNICY, BRODNICA-TORUŃ 2015, ISBN 978-83-936558-2-3). PAŹDZIERNIKOWA EDYCJA ODBYŁA SIĘ W KRAKOWIE WE WSPÓŁPRACY Z MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO.

4. KONTYNUOWALIŚMY REALIZACJĘ WARSZTATÓW „ZEUS +". JEST TO PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ WOLONTARIUSZY I PRAKTYKANTÓW FUNDACJI „TRADITIO EUROPAE" W FORMIE WARSZTATÓW ADRESOWANYCH DO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. CELEM PROJEKTU JEST ZAZNAJOMIENIE DZIECI Z PODSTAWOWYMI WIADOMOŚCIAMI Z ZAKRESU MITOLOGII GRECKO-RZYMSKIEJ. OD STRONY LITERACKIEJ WARSZTATY PRZYGOTOWALIŚMY NA PODSTAWIE „ZEUS I SPÓŁKA. MITY DLA DZIECI" GRZEGORZA KASDEPKEGO (ŁÓDŹ 2011). WARSZTATY MIAŁY FORMĘ: ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH, ZABAW EDUKACYJNYCH, POGADANEK, ZABAW PLENEROWYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA. OD LISTOPADA 2014 DO MAJA 2015 R. WARSZTATY ODBYWAŁY SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W TORUNIU (UL. OGRODOWA 3/ 5). W LISTOPADZIE 2015 R. ROZPOCZĘLIŚMY WARSZTATY W PRZEDSZKOLU PRYWATNYM „PINOKIO" (UL. MIKOŁAJA REJA 13) ORAZ, PONOWNIE, W SP NR 24 W TORUNIU. WARSZTATY ZAKOŃCZĄ SIĘ W CZERWCU 2016 R.

5. W DNIACH 26 MARCA DO 1 KWIETNIA 2015 R., WE WSPÓŁPRACY Z TEATREM BAJ POMORSKI, STOWARZYSZENIEM INICJATYW KULTURALNYCH TARTAK ORAZ KATEDRĄ KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, ZAANGAŻOWALIŚMY SIĘ W PROJEKT „DOTKNIJ TEATRU". JEST TO CYKLICZNY, OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PRZYGOTOWANY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU, KTÓREGO CELEM JEST STWORZENIE MOŻLIWOŚCI TWÓRCZEGO SPOTKANIA ARTYSTÓW TEATRU  I WIDZÓW. W RAMACH PROJEKTU PRZYGOTOWALIŚMY WARSZTATY TEATRALNO-PLASTYCZNE „SPOTKANIE Z DIONIZOSEM" ADRESOWANE DO GRUPY 6-LATKÓW.

6. OD ROKU 2011 R. FUNDACJA PRZYZNAJE NAGRODĘ DLA NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO W POLSCE. NAGRODA PRZYZNAWANA JEST UROCZYŚCIE RAZ NA DWA LATA PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO. WE WRZEŚNIU 2015 R. PODCZAS CVI WALNEGO ZGROMADZENIA PTF NAGRODA ZOSTAŁA PRZYZNANA PANI KATARZYNIE BOROWSKIEJ.

7. W ROKU 2015 OBJĘLIŚMY PATRONATEM I POMORSKIE STUDENCKO - DOKTORANCKIM SYMPOZJUM ANTYCZNYM „SZTUKA ZABIJANIA", OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĄ ORGANIZOWANĄ W DNIACH 22-23 MAJA 2015 ROKU W SKANSENIE ARCHEOLOGICZNYM „GRODZISKO W SOPOCIE" PRZEZ STUDENCKIE KOŁO ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ UG.

8. W 2015 ROKU FUNDACJA POSTANOWIŁA UTWORZYĆ FUNDUSZ, Z KTÓREGO OPŁACANE BĘDZIE NAUCZANIE PRZEDMIOTU JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA DLA JEDNEJ KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TORUNIU PRZEZ TRZY LATA (W WYMIARZE 180-240 H), UMOŻLIWIAJĄCE OPANOWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ I ZDANIE MATURY. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ROZPISALIŚMY KONKURS, KTÓRY WYŁONI SZKOŁĘ, W KTÓREJ OD SEM. LETNIEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/ 2016 PRZEZ TRZY LATA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WSPOMNIANE ZAJĘCIA.

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego: cały kraj

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

                Osoby fizyczne Ok. 320

                Osoby prawne  -             

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała: BRAK

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego: TAK               

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności          

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA: LIGA STAROŻYTNICZA

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA: ZEUS +

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego: TAK

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności               

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA: TORUŃSKIE WARSZTATY NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą: NIE           

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności: NIE DOTYCZY

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat):   22 205,08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 19 575,08 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 2 630,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe): 0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem: 3 000,00 zł  

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem: 2 800,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat):

7 617,78 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 4 741,76 zł

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 2 876,02 zł

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00 zł

d) Koszty administracyjne: 0,00 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe): 0,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego

 w okresie sprawozdawczym: 14 587,30 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych środków

4.1. Przychody z 1% podatku: 5 568,92 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 703,90 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania:

1. Nagroda dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego w Polsce: 1 100,00 zł   

2. Liga Starożytnicza: 245,72 zł

3. ZEUS +: 131,50 zł   

4. Toruńskie warsztaty numizmatyki antycznej: 212,40

5. Dotknij teatru: 14,28 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień: NIE KORZYSTAŁA

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.): NIE

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: NIE KORZYSTAŁA

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy: 0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty: 0  etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej: 9 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków: NIE               

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego                                   0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy: TAK

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym: 2 osoby

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym:

2 620,00 zł

a) z tytułu umów o pracę: 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych: 2 620,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 24,26 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 380,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego: TAK

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe: NIE

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym: BRAK

IX. Dodatkowe informacje: BRAK

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

 

                Podpisy                              

                BARBARA BIBIK - PREZES ZARZĄDU                      

                BARTOSZ AWIANOWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU                         

                RAFAŁ TOCZKO - SEKRETARZ ZARZĄDU                              

                WIOLETA DUDEK - SKARBNIK ZARZĄDU                             

                MAGDALENA NOWAK - CZŁONEK ZARZĄDU                    

                ZOFIA LEWANDOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU                  

                DAMIAN JASIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU                            

               

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI "TRADITIO EUROPAE" ZA ROK 2015

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.) ("ustawy") dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

·     Nazwa: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE"

·     Siedziba: ul. Bartkiewiczówny 89d/ 4, kod 87-100 Toruń,

·     Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS : 0000291792, data wpisu: 29.10.2007r.

·     Numer identyfikacyjny REGON: 340375751

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji: nieoznaczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Na podstawie Uchwały Rady Fundacji z dnia 2 marca 2015 roku Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja stosuje następujące metody wyceny:

·     inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia,

·     rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia,

·     należności - w kwocie wymaganej zapłaty,

·     zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

·     kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe oraz ustala wynik finansowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.) dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

 

BILANS

 

BILANS

 

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

       

Wyszczególnienie

Stan na dzień

31.12.2014

31.12.2015

Lp.

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe, w tym:

8 706,16

15 112,30

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

61,45

86,29

III.

Inwestycje krótkoterminowe

8 644,71

14 866,72

 

Środki pieniężne

8 644,71

14 866,72

 

Pozostałe aktywa pieniężne

 

 

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

159,29

 

Suma aktywów

8 706,16

15 112,30

 

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne, w tym:

500,00

500,00

I.

Fundusz statutowy

500,00

500,00

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

 

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

 

 

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

8 206,16

14 612,30

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

25,00

 

Kredyty i pożyczki

 

 

 

Inne zobowiązania

 

25,00

 

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe 

8 206,16

14 587,30

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

8 206,16

14 587,30

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

Suma pasywów

8 706,16

15 112,30

       

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015 r.

   
 

Rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

       

Wyszczególnienie

Kwota za rok

poprzedni

bieżący

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

16 459,49

22 205,08

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi

16 459,49

22 205,08

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

14 419,49

19 575,08

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

2 040,00

2 630,00

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

8 170,73

7 617,78

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

8 170,73

7 617,78

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

5 653,73

4 741,76

a)

Amortyzacja

 

 

b)

Zużycie materiałów i energii

 

250,26

c)

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

2 300,00

1 850,00

d)

Pozostałe koszty

3 353,73

2 641,50

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

2 517,00

2 876,02

a)

Amortyzacja

 

 

b)

Zużycie materiałów i energii

 

33,62

c)

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni

1 700,00

770,00

d)

Pozostałe koszty

817,00

2 072,40

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

 

 

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

82,60

 

E.

 Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D), w tym:

8 206,16

14 587,30

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

8 206,16

14 587,30

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

0,00

0,00

       

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

 

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie: Nie występuje

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii: Nie występuje

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: Nie występuje

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa (suma bilansowa): 15 112,30

·         wartość aktywów stanowi kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym:   14 866,72 zł, kwota należności krótkoterminowych: 86,29 zł stanowiąca wartość kwot nierozliczonych do dnia bilansowego z członkami zarządu z tytułu płatności kartą oraz kwota: 159,29 zł stanowiąca wartość kosztów dotyczących następnego okresu sprawozdawczego;

·         wartość pasywów stanowi kwota funduszu statutowego 500,00 zł, oraz wartość zobowiązań z tytułu podatków w kwocie 25,00 zł  powiększona o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok obrotowy w kwocie 14 587,30 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody ogółem: 22 205,08 zł, w tym:

Przychody z działalności statutowej: 13 998,92 zł

-    w tym:

·        dotacje: 3 000,00 zł,

·        darowizny:  2 800,00 zł,

·        przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 2 630,00 zł,

·        wpływ z 1%: 5 568,92 zł

-    Przychody finansowe: 0,00 zł,

-    Nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy: 8 206,16 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty ogółem: 7 617,78 zł, w tym:

Koszty działalności pożytku publicznego: 7 617,78

-    w tym:

·         koszty z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego:    2 842,40 zł

·         koszty administracyjne: 283,88 zł (m.in. opłaty bankowe, znaczki pocztowe), podzielone na działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego według struktury przychodów,

-    Koszty finansowe: 0,00 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji: Nie występuje

 

 

Data sporządzenia: Toruń, dnia 23.02.2016 r.

Data zatwierdzenia: Toruń, dnia 11.06.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy

 

 

 

BARBARA BIBIK - PREZES ZARZĄDU

 

 

 

BARTOSZ AWIANOWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU

 

 

 

RAFAŁ TOCZKO - SEKRETARZ ZARZĄDU

 

 

 

WIOLETA DUDEK - SKARBNIK ZARZĄDU

 

 

 

MAGDALENA NOWAK - CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

ZOFIA LEWANDOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

DAMIAN JASIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

 

 

Menu

podatek.jpg
logo_opp.jpg
Facebook

Kto jest online?

Odwiedza nas 1 gość