Skip to content
Strona główna arrow Fundacja arrow Sprawozdania
Sprawozdania
2016


ROCZNE UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE”

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE 

Powiat TORUŃ

Gmina TORUŃ  

Ulica BARTKIEWICZÓWNY          

Nr domu 89D    

Nr lokalu 4

Miejscowość TORUŃ     

Kod pocztowy 87-100    

Poczta TORUŃ  

Nr telefonu 503 55 11 62

Nr faksu -           

E-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć      

Strona www WWW.TRADITIO-EUROPAE.ORG

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.10.2007

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 20.01.2009

5. Numer REGON: 340375751    

6. Numer KRS: 0000291792

7. Skład organu zarządzającego organizacji

               BARBARA BIBIK - PREZES ZARZĄDU             

               BARTOSZ AWIANOWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU                   

               RAFAŁ TOCZKO  - SEKRETARZ ZARZĄDU       

               WIOLETA DUDEK - SKARBNIK ZARZĄDU       

               MAGDALENA NOWAK -  CZŁONEK ZARZĄDU            

               MAGDALENA AWIANOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU                  

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

               MARIAN SZARMACH - FUNDATOR                 

               PRZEMYSŁAW NEHRING - PRZEWODNICZĄCY RADY              

               TOMASZ SAPOTA - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY                 

               ALICJA BRUSEWICZ - SEKRETARZ RADY        

               KAZIMIERZ KORUS - CZŁONEK RADY             

               MARIUSZ ZAGÓRSKI - CZŁONEK RADY            

               GENOWEFA MALICKA - CZŁONEK RADY        

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. WE WSPÓŁPRACY Z KATEDRĄ FILOLOGII KLASYCZNEJ I TORUŃSKIM KOŁEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO KONTYNUOWALIŚMY PIERWSZY Z PROGRAMÓW FUNDACJI – „LIGĘ STAROŻYTNICZĄ”. JEST TO SPECJALNY PROGRAM OPRACOWANY W FORMIE KONKURSU, KTÓREGO CELEM JEST POPULARYZACJA WIEDZY O KULTURZE ANTYCZNEJ, ROZBUDZANIE I POGŁĘBIANIE ZAINTERESOWAŃ ANTYKIEM ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ŚWIADOMOŚCI WSPÓLNEJ TRADYCJI EUROPEJSKIEJ. RAZ W MIESIĄCU UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W WYKŁADACH PROWADZONYM PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH LUB DOKTORANTÓW, PO WYKŁADACH ORGANIZOWANE SĄ TESTY SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ UCZNIÓW. NA KONKURS ORGANIZOWANY OD ROKU SZKOLNEGO 2007/ 2008, ROZKROCZNIE, ZGŁASZA SIĘ OD 150 DO 250 UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. W 2016 ROKU, W CZERWCU, ZAKOŃCZYLIŚMY IX EDYCJĘ KONKURSU, DO KTÓREJ ZGŁOSIŁO SIĘ PONAD 170 UCZNIÓW. WE WRZEŚNIU 2016 ROZPOCZĘLIŚMY NATOMIAST NABÓR DO X EDYCJI KONKURSU, DO KTÓREJ ZGŁOSIŁO SIĘ PONAD 250 UCZNIÓW. W LATACH 2009-2016 NA DZIAŁANIA W RAMACH LIGI STAROŻYTNICZEJ OTRZYMYWALIŚMY DOTACJĘ Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO [W ROKU 2016 W WYSOKOŚCI 4000,00 PLN, CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 5012,01 PLN]. W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM NASZĄ INICJATYWĄ ZE STRONY UCZNIÓW Z CAŁEGO REGIONU KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY OBEJMUJE NASZĄ INICJATYWĘ HONOROWYM PATRONATEM CO ROKU OD W ROKU SZKOLNEGO 2009/ 2010, A OD ROKU 2013/ 2014 KONKURS OBJĘTY JEST RÓWNIEŻ PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK. INFORMACJE NA TEMAT LIGI STAROŻYTNICZEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH NASZEGO PORTALU INTERNETOWEGO – www.traditio-europae.org.

2. KONTYNUOWALIŚMY UZUPEŁNIANIE ZASOBÓW PORTALU INTERNETOWEGO www.traditio-europae.org. POZA PROWADZENIEM PORTALU NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ PROPAGUJEMY RÓWNIEŻ NA DWÓCH PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRADITIOEUROPAE/ ORAZ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LACINAWSZKOLE/. 

3. KONTYNUOWALIŚMY ROZPOCZĘTY PRZEZ NAS WE WRZEŚNIU 2010 R. CYKLICZNY PROJEKT (WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY DO ROKU) -  „TORUŃSKIE WARSZTATY NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ”. PROJEKT ORGANIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁEM TORUŃSKIM POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO ORAZ „RESTAURO” SP. Z O.O. PATRONAT NAD WARSZTATAMI OBJĄŁ INSTITUT FÜR NUMISMATIK UND GELDGESCHICHTE (UNIVERSITÄT WIEN) ORAZ ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO. W DNIACH 26-28 LUTEGO ORAZ 21-22 PAŹDZIERNIKA 2016 R. ODBYŁY SIĘ KOLEJNE DWIE EDYCJE WARSZTATÓW, KTÓRE CIESZYŁY SIĘ DUŻYM POWODZENIEM WŚRÓD NUMIZMATYKÓW Z CAŁEJ POLSKI. PAŹDZIERNIKOWA EDYCJA ODBYŁA SIĘ W KRAKOWIE WE WSPÓŁPRACY Z MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO.

4. KONTYNUOWALIŚMY REALIZACJĘ WARSZTATÓW „ZEUS +”. JEST TO PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ WOLONTARIUSZY I PRAKTYKANTÓW FUNDACJI „TRADITIO EUROPAE” W FORMIE WARSZTATÓW ADRESOWANYCH DO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. CELEM PROJEKTU JEST ZAZNAJOMIENIE DZIECI Z PODSTAWOWYMI WIADOMOŚCIAMI Z ZAKRESU MITOLOGII GRECKO-RZYMSKIEJ. OD STRONY LITERACKIEJ WARSZTATY PRZYGOTOWALIŚMY NA PODSTAWIE „ZEUS I SPÓŁKA. MITY DLA DZIECI” GRZEGORZA KASDEPKEGO (ŁÓDŹ 2011) ORAZ KSIĄŻEK O PRZYGODACH PERCYEGO JACKSONA AUTORSTWA RICKA RIORDANA. WARSZTATY MIAŁY FORMĘ: ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH, ZABAW EDUKACYJNYCH, POGADANEK, ZABAW PLENEROWYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA. OD PAŹDZIERNIKA 2015 DO MAJA 2016 R. WARSZTATY ODBYWAŁY SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W TORUNIU (UL. OGRODOWA 3/ 5) ORAZ W PRZEDSZKOLU PRYWATNYM „PINOKIO” (UL. MIKOŁAJA REJA 13).

5. W ZWIĄZKU Z NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ POPULARYZACJI NAUKI IM. EUKLIDESA, W ROKU 2015 FUNDACJA WŁĄCZYŁA SIĘ W ORGANIZACJĘ KONKURSU NA MĄDRĄ KSIĄŻKĘ ROKU 2015 (FINAŁ KONKURSU ODBYŁ SIĘ W KWIETNIU 2016 R.)

6. W 2015 ROKU FUNDACJA UTWORZYŁA FUNDUSZ, Z KTÓREGO OPŁACANE JEST NAUCZANIE PRZEDMIOTU JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA DLA JEDNEJ KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TORUNIU PRZEZ TRZY LATA (W WYMIARZE 180-240 H), UMOŻLIWIAJĄCE OPANOWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ I ZDANIE MATURY. W WYNIKU KONKURSU W IV LO W TORUNIU OD SEM. LETNIEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/ 2016 PRZEZ TRZY LATA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WSPOMNIANE ZAJĘCIA.

7. W ZWIĄZKU Z UPŁYWAJĄCĄ TRZYLETNIĄ KADENCJĄ ZARZĄDU FUNDACJI, Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU ZOSTALI ODWOŁANI: ZOFIA LEWANDOWSKA ORAZ DAMIAN JASIŃSKI. W SKŁAD ZARZĄDU, Z DNIEM 15 GRUDNIA 2016 (WPIS DO KRS), ZOSTAŁA POWOŁANA MAGDALENA AWIANOWICZ.

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego: cały kraj

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)  

Osoby fizyczne: ok. 350              

Osoby prawne   -            

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała: BRAK

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego: TAK     

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności        

LIGA STAROŻYTNICZA - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA          

ZEUS + - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

NAUCZANIE JĘZ. ŁACIŃSKIEGO - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA    

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego : TAK

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

TORUŃSKIE WARSZTATY NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA                            

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą: NIE

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat): 24 315,92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 21 956,92 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 2 350,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe): 9,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem: 4 000,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem: 500,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat): 12 492,11 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 10 070,68 zł

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 2 421,43 zł

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00 zł

d) Koszty administracyjne: 0,00 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe): 0,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym: 11 823,81 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych środków

4.1. Przychody z 1% podatku: 2 869,62  zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 953,72 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1. Liga Starożytnicza - 812,01 zł   

2. ZEUS + - 43,40 zł

3. Toruńskie warsztaty numizmatyki antycznej - 75,80 zł

4. Nauczanie języka łacińskiego i kultury antycznej - 5 022,51 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień: z podatku dochodowego od osób prawnych

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.): NIE

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: NIE KORZYSTAŁA

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji): 0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku): 0  etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej:  14  osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków: NIE 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 

-  0 osób fizycznych

-   0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) : TAK

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym:  3 osoby

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym: 9 112,51 zł

a) z tytułu umów o pracę: 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych: 9 112,51 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 54,24 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 2 537,50 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego: TAK

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe: NIE

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym: BRAK

IX. Dodatkowe informacje (Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną): BRAK

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU

MAGDALENA AWIANOWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU

MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI "TRADITIO EUROPAE" ZA ROK 2016

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1047) ("ustawy") dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

INFORMACJE OGÓLNE

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

·    Nazwa: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE”

·    Siedziba: ul. Bartkiewiczówny 89d/ 4, kod 87-100 Toruń,

·    Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS : 0000291792, data wpisu: 29.10.2007r.

·    Numer identyfikacyjny REGON: 340375751

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji: nieoznaczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Na podstawie Uchwały Rady Fundacji z dnia 2 marca 2015 roku Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja stosuje następujące metody wyceny:

·    inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia,

·    rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,

·    należności – w kwocie wymaganej zapłaty,

·    zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

·    kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe oraz ustala wynik finansowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1047) dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

 

BILANS

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie

Stan na dzień

31.12.2015

31.12.2016

Lp.

AKTYWA

 

 

A.

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe, w tym:

15 112,30

12 323,81

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

 

II.

Należności krótkoterminowe

86,29

97,19

III.

Inwestycje krótkoterminowe

14 866,72

12 226,62

 

Środki pieniężne

14 866,72

12 226,62

 

Pozostałe aktywa pieniężne

 

 

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

159,29

0,00

 

Suma aktywów

15 112,30

12 323,81

 

PASYWA

 

 

A.

Fundusze własne, w tym:

500,00

500,00

I.

Fundusz statutowy

500,00

500,00

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

 

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

 

 

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

14 612,30

11 823,81

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

25,00

0,00

 

Kredyty i pożyczki

 

 

 

Inne zobowiązania

25,00

0,00

 

Fundusze specjalne

 

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe 

14 587,30

11 823,81

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

14 587,30

11 823,81

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

Suma pasywów

15 112,30

12 323,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Wyszczególnienie

Kwota za rok

poprzedni

bieżący

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

22 205,08

24 306,92

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi

22 205,08

24 306,92

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

19 575,08

21 956,92

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

2 630,00

2 350,00

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

7 617,78

12 492,11

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

7 617,78

12 492,11

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

4 741,76

10 070,68

a)

Amortyzacja

 

 

b)

Zużycie materiałów i energii

250,26

192,76

c)

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 850,00

2 700,00

d)

Pozostałe koszty

2 641,50

7 177,92

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

2 876,02

2 421,43

a)

Amortyzacja

 

 

b)

Zużycie materiałów i energii

33,62

20,63

c)

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni

770,00

1 390,00

d)

Pozostałe koszty

2 072,40

1 010,80

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

 

9,00

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

 

 

E.

 Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D), w tym:

14 587,30

11 823,81

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

14 587,30

11 823,81

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

0,00

0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Nie występuje

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie występuje

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

Nie występuje

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa (suma bilansowa): 12 323,81zł

·        wartość aktywów stanowi kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym:   12 226,62 zł, kwota należności krótkoterminowych: 97,19 zł stanowiąca wartość kwot nierozliczonych do dnia bilansowego z członkami zarządu z tytułu płatności kartą;

·        wartość pasywów stanowi kwota funduszu statutowego 500,00 zł, oraz wartość nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy w kwocie 11 823,81 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody ogółem: 24 315,92 zł, w tym:

Przychody z działalności statutowej:  9 719,62 zł

    w tym:

§  dotacje: 4 000,00 zł,

§  darowizny:  500,00 zł,

§  przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 2 350,00 zł,

§  wpływ z 1%:  2 869,62 zł

Przychody finansowe: 0,00 zł,

Pozostałe przychody: 9,00 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy: 14 587,30 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty ogółem: 12 492,11 zł, w tym:

Koszty działalności pożytku publicznego: 12 492,11 zł

    w tym:

·        koszty z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego:    2 400,80 zł

·        koszty administracyjne: 213,39 zł (m.in. opłaty bankowe, znaczki pocztowe), podzielone na działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego według struktury przychodów,

    Koszty finansowe: 0,00 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie występuje

 

Data sporządzenia: Toruń, dnia 20.03.2017 r.

Data zatwierdzenia: Toruń, dnia 19.06.2017 r.

 

 

 

 

 

Podpisy

 

 

 

BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU

 

 

 

BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU

 

 

 

RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU

 

 

 

WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU

 

 

 

MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

MAGDALENA AWIANOWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

 

Menu

podatek.jpg
logo_opp.jpg
Facebook

Kto jest online?

Odwiedza nas 3 gości